REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COSMI | Sklep z kosmetykami online

 

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://cosmi.pl jest platformą handlową działającą online prowadzoną przez: Amandę Hrydziuszko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COSMI Amanda Hrydziuszko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5361957822 REGON: 520297374.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego https://cosmi.pl określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „https://cosmi.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „https://cosmi.pl dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „https://cosmi.pl” zwanej dalej lub “Klientem”, uiszczania ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Korzystając z https://cosmi.pl w tym składając zamówienia na produkty na Klient wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w Sklepie Internetowym są danymi Klienta.

 

 • 2 Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COSMI Amanda Hrydziuszko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5361957822 REGON 520297374.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – Konsument – klient, który jest osoba fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://cosmi.pl.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  

 • 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Bohuna 33c, 05-126 Wólka Radzymińska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: contact@cosmi.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 535 495 597
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 25 1160 2202 0000 0005 0721 9562
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 – 16 w dni robocze. 

 

 • 4 Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką internetową (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox), z włączoną obsługą języka Javascript,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego https://cosmi.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę chyba, że prowadzone są działania serwisowe Sklepu internetowego https://cosmi.pl, które uniemożliwiają Klientowi dokonanie zakupu.

 

 • 5 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny wskazane w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.
 3. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie https://cosmi.pl nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Internautę, które są płatne osobno.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
 5. Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca oświadcza że na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 931)
 7. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Przedsiębiorca składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiotu gospodarczego.

 

 • 6 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie aktualnego adresu email oraz hasła, które posłuży do logowania się do Konta w Sklepie.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

 

 • 7 Zasady składania Zamówienia
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • zalogować się, zarejestrować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 • kliknąć przycisk “Zapłać teraz”
 • Sfinalizować płatność za pomocą wybranej metody płatności.
 1. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta oraz z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, Sprzedawca wyśle do Klienta e-mail informujący o wysyłce zamówienia.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Towary zamówione od Sprzedawcy na https://cosmi.pl są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Klienta na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie https://cosmi.pl Klient wybiera sposób dostawy.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 3. Przesyłka kurierska
 4. Przesyłka kurierska do punktu odbioru
 5. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy – należy pamiętać, aby w tytule wpłaty podać numer Zamówienia ze Sklepu, a także Imię i nazwisko
  2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  3. PayPal.
  4. Płatności z wykorzystaniem bramki płatności Przelewy24.pl, której dostawcą jest PayPro S.A.
 6. Sprzedawca zwraca uwagę, iż w sytuacji wyboru przez Klienta sposobu płatności – przelew tradycyjny – zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu. W przeciwnym wypadku płatność nie zostanie prawidłowo zwalidowana, a płatność pozostając nierozpoznaną zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.
 7. We wszystkich przypadkach Sprzedawca zaleca Klientowi przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

 

 • 9 Odbiór przesyłki
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu.
 2. Przy odbieraniu przesyłki Sprzedawca zaleca Klientowi sprawdzenie widocznego stanu towarów oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub popsute towary) Klient powinien:
 • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
 • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
 • zgłosić Sprzedawcy zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt
 1. W związku z powyższym zaleca się, by Internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.
 2. Jeżeli Klient poprzez swoje działania doprowadza do powtarzalnej straty m.in. poprzez nieodbieranie zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania konta internetowego oraz adresu IP.

 

 • 10 Wykonanie umowy sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  4. a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 1 godziny od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  5. b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  7. a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  8. b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności, występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, bądź przypadku braku zamówionego produktu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany
  10. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
 • 11 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania

 

 • 12 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub poprzez odesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu
 6. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 

 • 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 • 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:
 4. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

 

 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.
 3. Treść Regulaminu może zostać pobrana w każdej chwili z serwisu (w formie pliku PDF).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.11.2021r.